ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

02/05/2024

De klant die een bestelling bij rockhoppersocks.be plaatst wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en er mee akkoord te gaan.  Afwijkende verkoopsvoorwaarden worden schriftelijk bevestigd.  Bij elke aankoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.  Indien de klant deze voorwaarden niet aanvaardt dan zijn er geen aankopen mogelijk. rockhoppersocks.be kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging.


Prijzen, catalogi of offertes zijn onder voorbehoud en zonder verbintenis voor rockhoppersocks.be.  Een overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van het order.


Leveringstermijnen zijn steeds informatief en niet bindend.  Bij betaling per overschrijving wordt pas geleverd als de betaling ontvangen is.  Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of opschorting van de verkoop.

Bij onmogelijkheid van aflevering van de goederen, worden de goederen teruggestuurd naar rockhoppersocks.be, alle bijkomende kosten inzake betaling en transport zijn ten laste van de klant.  De goederen kunnen aldus in Herk-de-Stad worden opgehaald.  Dit betekent geen opschorting van de aankoop.

Ingeval van “vreemde oorzaak (art.1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant te hebben verwittigd.  Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn.

De klant erkent kennis en akte te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.  Hij/zij erkent dat deze documenten de integrale tekst uit te maken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen de partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.  Indien mocht blijken dan een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

Ingeval van betwisting zijn is de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt bevoegd.  Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb procedure kort geding).  Het Belgisch recht is van toepassing.

Elk bezoek aan rockhoppersocks.be is onderworpen aan haar algemene voorwaarden.  Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.  Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijke bevestigd.


Een overeenkomst betreffende de verkoop van goederen door rockhoppersocks.be komt slechts tot stand door de verzending aan de verkoper van een schriftelijke orderbevestiging, opgesteld door rockhoppersocks.be, op het daartoe voorziene, door haar gehanteerde en aan de koper meegedeelde, orderbevestigingsformulier, waarvan de inhoud voor beide partijen binden de aard en de omvang van hun wederzijds uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen vastlegt, onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

In het kader van het gebruik van de diensten op deze site, gaat u uitdrukkelijk akkoord om correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en om deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk mede te delen aan rockhoppersocks.be en te actualiseren.  rockhoppersocks.be behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

Met betrekking tot de registratieprocedure zal u zich met een  paswoord registreren. U verbindt er zich toe het geheim en vertrouwelijk karakter van uw paswoord te bewaren, zodat enkel de personen, waarvan u de naam vooraf aan rockhoppersocks.be heeft meegedeeld, kennis hebben van dit paswoord.  Ieder gebruik van deze indentificatie-elementen gebeurt op uw eigen volledige verantwoordelijkheid.  In geval van verlies of diefstal of  frauduleus gebruik van deze elementen, of wanneer u reden hebt om aan te nemen dat uw toegangscode en/of paswoord op oneigenlijke wijze of niet-toegelaten personen wordt gebruikt, zal u rockhoppersocks.be onmiddellijk verwittigen, waarbij deze kennisgeving moet bevestigd worden per aangetekende brief.

Ongeoorloofde praktijken :

Het is verboden om de diensten van rockhoppersocks.be te gebruiken voor ongeoorloofde, politieke of discriminerende doeleinden.

U verbindt er zich toe geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

U onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan hacking te doen ten opzichte van de website van Rockhopper Socks of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via het internet te bereiken is.

Verder zijn de bepalingen van de wet van 28 november 2000 op informatiecriminaliteit van toepassing.

Het is verboden de diensten van rockhoppersocks.be te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft :

Dat de goede werking van rockhoppersocks.be geschaad wordt of  het gebruik van de capaciteit van de verrichtingen voor de andere gebruikers in gevaar gebracht worden;

Dat de integriteit van de computergegevens geschaad of teniet gedaan wordt.

In geval van ongeoorloofd gebruik van deze website kan rockhoppersocks.be u de toegang tot de website ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.  rockhoppersocks.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door de gebruiker via haar diensten.

Gebruik van Cookies.  rockhoppersocks.be kan gebruik maken van cookies, kleine stukjes informatie dieop de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst om het gebruik van de website te vergemakkelijken.  Indien u verkiest geen cookies te aanvaarden, kan u deze uitschakelen via uw browsermenu.  In dat geval kan rockhoppersocks.be u evenwel geen correcte werking van de website garanderen.


Klachtenprocedure

Bij rockhoppersocks.be streven we ernaar om onze klanten de best mogelijke service te bieden. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent met een product of dienst die je hebt ontvangen. We waarderen jouw feedback en nemen klachten serieus. Elke klacht moet gedetailleerd bezorgd worden via mail aan info@rockhoppersocks.be


Retourbeleid

Merk op dat wij geen gratis retourzendingen aanbieden. Gebruik een verzendbedrijf van je keuze om je artikel(en) terug te sturen. Voor duurzaamheidsredenen bieden wij geen kosteloos retourneren aan. Alle artikelen moeten ongebruikt zijn met de labels intact. Je kan retouren aan ons melden via info@rockhoppersocks.be.

Je retour wordt verwerkt binnen 7 werkdagen vanaf de dag dat je pakket bij ons is afgeleverd. Je ontvangt  je terugbetaling daarna na 1 tot 3 bankwerkdagen. Houd er rekening mee dat wij de verzendkosten van de eerste verzending niet vergoeden. Een terugbetaling zal worden doorgevoerd via dezelfde betaalmethode welke is geslecteerd tijdens het plaatsen van de bestelling. Als je je artikel wilt ruilen voor een andere kleur of maat, retourneer dan je ongewenste artikel en plaats een nieuwe bestelling. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor items die tijdens de retourverzending verloren zijn gegaan.

Aansprakelijkheidsbeperking.

Het gebruik van de diensten van rockhoppersocks.be gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.  rockhoppersocks.be geeft geen enkele waarborg, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten met inbegrip van de prijzen, die in deze site worden voorgesteld.

Ondanks de zorg die rockhoppersocks.be besteedt aan de opmaak en het gebruik van deze website, kunnen de gegevens technische of inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten of kan het gebruik van de website tijdelijk gestoord of opgeschort worden.  Deze website wordt door rockhoppersocks.be ter beschikking gesteld zoals hij beschikbaar is .  rockhoppersocks.be garandeert dan ook niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, evenmin als de permanente beschikbaarheid van de website.  De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om via conventionele kanalen zoals telefoon, brief, … de nodige informatie door te geven of te communiceren met rockhoppersocks.be.

De informatie vermeld op de website kan voorbijgestreefd zijn.


rockhoppersocks.be is niet verplicht om deze informatie op elk ogenblik up-to-date te houden.

rockhoppersocks.be kan niet waarborgen dat de voor u beschikbare versie steeds de meest recente versie is


Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige financiële compensatie.

rockhoppersocks.be behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de in houd van haar diensten en/of website te optimaliseren, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen.  Elk tijdelijk oponthoud of opschorting van activiteiten hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, rechtsreeks of onrechtstreeks.

rockhoppersocks.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens.  Noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.  Ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien rockhoppersocks.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.


Indien de wetgeving, van toepassing in sommige landen, deze conventionele beperking van aansprakelijkheid niet zou aanvaarden, dan zal de aansprakelijkheid van rockhoppersocks.be niettemin beperkt worden tot het meest strikte minimum dat wettelijk toegelaten is.

Geen waarborg tegen virussen en andere schade.  rockhoppersocks.be is niet verantwoordelijk voor schade en virussen die desgevallend uw computerinstallatie zouden aantasten ten gevolge van het gebruik van deze website.  Anderzijds verbindt u er zich toe de grootste zorgvuldigheid aan de dag te leggen, teneinde te vermijden dat deze website zou aangetast worden door een virus of andere schadelijke elementen, van welke aard ook.

Deze site kan een link bevatten naar websites die beheerd worden door derden.  rockhoppersocks.be controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet.  rockhoppersocks.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.  


Intellectuele eigendomsrechten. 

Elke kopie, aanpassing of wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van geheel of een gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toelating van rockhoppersocks.be.  Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

In geval van inbreuk op deze rechten heeft rockhoppersocks.be het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.


Privacyregeling

rockhoppersocks.be verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website.  Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen en om deze desgevallend via analyse te kunnen optimaliseren en beter af te stemmen op de noden van de klant.  Elke klant, die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd tot inzage van zijn gegevens, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.  rockhoppersocks.be behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de huidige privacy ten allen tijde aan te passen, met kennisgeving aan de klant via de website of e-mail.


Bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling wordt toestemming gegeven om het opgegeven mailadres te gebruiken voor email-marketing. Men kan zich hier op elk moment voor uitschrijven.


Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze website wordt beheerd vanuit de zetel van Rockhopper Socks te Terbermenweg 59, Herk-de-Stad.  Deze voorwaarden worden derhalve beheerst door Belgisch recht.  Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van één van de gelinkte websites, valt onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt.  Door gebruik te maken van de website, onderwerpt de gebruiker zich voor bovengenoemde gevallen aande rechtsmacht van deze rechter, waarbij hij afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechtiging.


Ongeldige bepaling.

Indien eender welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt verklaard, zal deze ongeldige of nietige bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.  Alle andere bepalingen blijven gelden.